Veilingvoorwaarden
Sportpaarden

1. Algemeen

1.1. European Sport Horse Auction (ESHA vzw) organiseert in haar functie van bemiddelaar tussen verkoper en koper de veiling European Sport Horse Auction.

1.2. Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle tijdens de veiling gesloten koopovereenkomsten met betrekking tot via European Sport Horse Auction aangeboden paarden/pony's, alsmede alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

1.3. Op de veiling en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing. Enkel de Nederlandstalige tekst is geldig.

1.4. Deze voorwaarden worden vóór aanvang van de veiling bekend gemaakt door plaatsing van deze voorwaarden in de veilingcatalogus en op de website van European Sport Horse Auction. Alle deelnemers aan de veiling accepteren via hun deelname de toepasselijkheid van de veilingvoorwaarden op de veiling en tijdens de veiling gesloten koopovereenkomsten.

 

2. Verkoop/Veiling

2.1. Tijdens de veiling zullen de door European Sport Horse Auction geselecteerde veilingpaarden aan de hand en/of onder het zadel voorgesteld worden. European Sport Horse Auction is geen eigenaar van de geselecteerde veilingpaarden en heeft geen directe of indirecte belangen bij de veilingpaarden. De rol van European Sport Horse Auction is beperkt tot het bieden van een platform, waarop de potentiële kopers de mogelijkheid krijgen om geselecteerde, talentvolle en gezonde spring- of dressuurpaarden/pony’s te kopen direct van de eigenaar van de betreffende paarden.

2.2. De paarden zullen tijdens de veiling per opbod in Euro’s worden verkocht, tenzij anders aangegeven. De veilingmeester mag op eigen initiatief een biedstaffel vaststellen voordat het bieden op een bepaald paard begint. Een potentiële bieder/koper zal aan zijn/haar bod worden gehouden, totdat een eventueel hoger bod volgt. Krijgt de koper de afslag door de veilingmeester toegewezen, dan is die betreffende koper verplicht het rekeningbedrag te voldoen zoals in artikel 3 is berekend. In geval van twijfel betreffende de geldigheid van een afslag, kan het laatste opbod weer aangenomen worden en zal het opbieden hervat worden. Het veilingcomité beslist bindend over eventuele geschillen die bij of tijdens het bieden ontstaan.

2.3. De koper dient na afslag de koopovereenkomst te ondertekenen voor de aankoop van het desbetreffende lot. Met de ondertekening van de koopovereenkomst komt er een directe koopovereenkomst tot stand tussen koper en verkoper en een bemiddelingsovereenkomst tussen European Sport Horse Auction en koper en European Sport Horse Auction en verkoper.

 

3. Afrekening veilingbedrag en veilingkosten

3.1. Direct na afloop van de veiling dient de koper zijn/haar betalingsverplichtingen te vervullen op het veilingbureau. Indien de koper hieraan niet voldoet, is European Sport Horse Auction gerechtigd de bieding niet te erkennen en ongeldig te verklaren en het gekochte paard opnieuw te veilen, dan wel het gekochte paard toe te wijzen aan de een na hoogste bieder. De koper is in dat geval van rechtswege in verzuim en is gehouden de daarvoor veroorzaakte schade aan European Sport Horse Auction te vergoeden, onverminderd de overige rechten van European Sport Horse Auction. De schade bestaat uit het verschil tussen het door de koper geboden bedrag vermeerderd met de veilingkosten en het uiteindelijk gerealiseerde bedrag vermeerderd met kosten. Het schadebedrag is direct opeisbaar.

3.2. Het door de koper te betalen bedrag wordt als volgt berekend/vastgesteld:

   Afslagprijs hoogste bod voor het paard + BTW [BTW is afhankelijk van het BTW-stelsel van de verkoper/paard en land van export]

   + vermeerderd met commissietoeslag 10% + BTW [BTW t.o.v. ESHA vzw België]

   = te betalen bedrag + BTW

Het door de koper betalen bedrag is per direct opeisbaar. Betaling geschiedt per bank of cash. Verrekening van eventuele tegenvorderingen is uitgesloten.

3.3. Het door de verkoper te betalen bedrag wordt in een aparte overeenkomst overeengekomen.

3.4. Het is European Sport Horse Auction toegestaan om informatie in te winnen omtrent de financiële gegoedheid van een betreffende bieder/koper en deelname aan de veiling door en het sluiten van een overeenkomst met de betreffende bieder/koper afhankelijk te stellen van het stellen van zekerheid voor de te betalen koopprijs door bankgarantie, letter of credit of een andere vorm van zekerheid.

3.5. Voor de koper bestaat de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten op het gekochte paard bij een derde partij. Een dergelijke verzekering wordt niet door European Sport Horse Auction afgesloten.

 

4. Veilingpaarden; aansprakelijkheid

4.1. De aangeboden paarden in de veiling zijn geïdentificeerd op afstamming, geslacht, kleur en geboortejaar, zoals deze op de website www.esha.horse zijn aangegeven.

4.2. De volwassen paarden die via de veiling verkocht zullen worden, zijn in een periode van 12 maanden voorafgaande aan de veiling röntgenologisch in orde bevonden. Een gebruikelijke klinische (sportpaarden)keuring heeft ten laatste één week vóór de Veiling plaatsgevonden.

4.3. De veterinaire bevindingen kunnen voorafgaande aan de veiling op verzoek van de potentiële koper worden ingezien en toegelicht door de veilingdierenartsen Bart De Neve en/of Maarten Aarts, hun plaatsvervangers of (een) door de ESHA-organisatie aangewezen plaatvervanger(s).

4.4. European Sport Horse Auction heeft aldus getracht te waarborgen dat er enkel gezonde sportpaarden worden aangeboden op de Veiling, die qua gezondheid ook volledig geschikt zijn voor de sport. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kan European Sport Horse Auction er niet voor instaan dat de geveilde paarden ook bij aflevering zowel klinisch als röntgenologisch gezond zijn. European Sport Horse Auction kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld door kopers voor vorderingen uit hoofde van non-conformiteit (of andere rechtsvorderingen die gebaseerd zijn op deze feitelijke grondslag) met betrekking tot de gezondheidstoestand, de prestaties en/of gebruiksdoeleinden van de te veilen paarden.

4.5. European Sport Horse Auction is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken, ontstaan voorafgaand aan, ten tijde van en/of na de Veiling, behoudens indien deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van European Sport Horse Auction en daaronder begrepen personen die met leiding van deze VZW zijn belast.

4.6. European Sport Horse Auction heeft getracht de beschikbare informatie over de paarden zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen. De informatie is erop gericht een zo goed mogelijke indruk te geven van de kwaliteit van de paarden, echter zonder de pretentie volledig te zijn. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de accuraatheid van de informatie op de website en in de veilingcatalogus, op het veilingterrein of tijdens de veiling. Informatie van de veilingmeester gaat boven informatie op de website en/of in de veilingcatalogus.

 

5. Afgifte, risico- en eigendomsoverdracht

5.1. Direct na de gunning van een paard gaat het risico met betrekking tot het gekochte paard over op de koper en zijn alle verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, alsmede alle risicofactoren, overgedragen aan de betreffende koper. De koper zal European Sport Horse Auction en verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake.

5.2. De eigendom van het verkochte paard gaat op de koper over op het moment van afname als bedoeld in artikel 5.3. van deze voorwaarden, doch niet eerder dan nadat de koper de volledige koopsom en eventuele op grond van niet-nakoming verschuldigde bedragen aan European Sport Horse Auction zal hebben voldaan.

5.3. De koper is verplicht het gekochte paard af te nemen op de door European Sport Horse Auction/verkoper vastgestelde plaats en tijd en bij gebreke daarvan binnen 5 dagen na afloop van de Veiling. Indien European Sport Horse Auction/verkoper daarom verzoekt gebeurt dit op vertoon van een deugdelijk legitimatiebewijs. De levering van het gekochte paard vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het door de koper ophalen/ontvangen van het gekochte paard. De afname kan eerst plaatsvinden nadat de volledige koopsom en het overige verschuldigde door de koper is voldaan. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname, zal het verkochte paard door European Sport Horse Auction/verkoper worden weggehaald en worden gestald voor rekening en risico van de koper. De koper is in dat geval verplicht alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de stallingskosten, aan European Sport Horse Auction en/of verkoper te vergoeden.

 

6. Tekortkomingen (waaronder stalondeugden)

6.1. Indien een koper van oordeel is dat het gekochte paard na feitelijke levering niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan de koper hierop geen beroep meer doen indien hij niet binnen drie weken na veilingdatum de verkoper (met kopie aan European Sport Horse Auction) daarvan op de hoogte heeft gesteld per aangetekende brief.

6.2. Verkoper staat ervoor in dat het door de koper gekochte paard, tenzij voorafgaand aan de verkoop meegedeeld, niet lijdt aan de stalgebreken zoals luchtzuigen, systematisch weven of kribbebijten gedurende een periode van 2 x 24 uur na feitelijke aflevering aan de koper.

6.3. Indien een dierenarts, geregistreerd als keuringsdierenarts voor paarden of paardendierenarts, schriftelijk meedeelt dat één van de in artikel 6.2. genoemde stalgebreken naar zijn deskundig oordeel bestond vóór de datum feitelijke aflevering, heeft de koper het recht de verkoopovereenkomst te ontbinden. Koper zal in dat geval het gekochte paard zo snel mogelijk retourneren aan verkoper. Tot het moment van aflevering zal koper als goed bewaarder zorg dragen voor het paard. Verkoper zal het paard aanvaarden en binnen 7 dagen na teruglevering van het paard de koopprijs exclusief commissietoeslag terugbetalen. Verkoper is niet aansprakelijk voor het vergoeden van verdere schade aan de zijde van de koper. European Sport Horse Auction is niet aansprakelijk voor enige schade uit hoofde van de ontbinding. De ontbinding van de koopovereenkomst tast de rechtsgeldigheid van de bemiddelingsovereenkomst tussen European Sport Horse Auction en koper niet aan.

 

7. Geschillen

7.1. Alle geschillen moeten binnen de 5 werkdagen schriftelijk gemeld worden aan het veilingcomité van European Sport Horse Auction.

7.2. Indien de verkoper of European Sport Horse Auction een procedure aanhangig wil maken, zal zij indien de koper consument is, hem/haar gedurende een maand in de gelegenheid stellen schriftelijk zijn/haar keuze als bedoeld in artikel 7.1. hiervoor, kenbaar te maken. In geval van een spoedeisend belang (kort geding) kan de verkoper (casu quo European Sport Horse Auction) de termijn bekorten tot vijf werkdagen.

 

Auction terms and conditions
Sport horses

1. General

1.1. European Sport Horse Auction (ESHA vzw) organizes in its function as an intermediary between sellers and buyers the auction European Sport Horse Auction.

1.2. These auction terms and conditions are applicable to all sales agreements concluded during the auction related to the horses/ponies offered via European Sport Horse Auction, as well as any agreements resulting from that. 

1.3. This agreement - and the agreements which derive thereof - are governed by Belgian law. Only the Dutch text will be binding.

1.4. These terms and conditions are announced prior to the start of the auction and are also included in the auction catalogue and placed on the website of European Sport Horse Auction. All participants of the auction will, by participating in the auction, agree upon these terms and conditions being applicable during the auction and any agreement resulting from the auction. 

 

2. Sale/Auction 

2.1. During the Auction, the horses selected by European Sport Horse Auction will be presented in-hand or under the saddle. European Sport Horse Auction is not the owner of any of the selected horses and has no direct or indirect interest in the selected horses. European Sport Horse Auction will only offer a platform for potential buyers to buy selected, talented and healthy show jumping or dressage horses/ponies directly from the owners.

2.2. The horses will be sold during the auction by bidding in the Euro currency, unless otherwise stated. The auctioneer may determine another bid increment before starting the bidding process on a specific horse. Potential bidders/buyers will be held to their bids until a higher bid has been received. If the auctioneer awards a bid to a buyer, the relevant buyer is obliged to pay the amount due as defined in Article 3. In case of doubt concerning the validity of a bid, the previous bid can be accepted again, after which bidding can resume. In the event of any disputes arising with or during the bidding process, the decision of the auction committee shall be binding. 

2.3. The buyer will, directly after the Auction, sign the purchase agreement for the sale of the specific horse.  By signing the purchase agreement, both a purchase agreement between buyer and seller and a mediation agreement between European Sport Horse Auction and buyer and European Sport Horse Auction and seller will be realized.

 

3. Settlement of auction amounts and expenses

3.1. Immediately after completion of the auction buyers are obliged to settle amounts due in the auction office. If a buyer should fail to comply with this obligation, European Sport Horse Auction shall be entitled not to recognize the offer and to declare the bidding invalidate, after which the purchased horse will again be made available for auction or alternatively the purchased horse is to be allocated to the second highest bidder. The buyer shall in this event be considered to be in legal default and shall be liable to compensate European Sport Horse Auction for any damage incurred, without prejudice to any other rights that European Sport Horse Auction may have. These damages consist out of the difference between the amount of the original bid, to be increased with the auction costs and the ultimately realized amount to be increased with the auction costs. The amount of damages is directly claimable.

3.2. The amount due by the buyer shall be calculated as follows:

   Auction price highest bid for the horse + VAT [VAT is depending on the VAT system of the seller/horse and country of export]

   + increased with commission charge 10% + VAT [VAT in relation to ESHA vzw Belgium]

   = the amount payable + VAT

The amount payable by the buyer shall become payable immediately. Payment is to be made by bank transfer or cash. Settlement of any counter-claims is excluded. 

3.3. The amount due by the seller shall be agreed upon in a separate agreement.

3.4. European Sport Horse Auction is entitled to gather information on the financial situation of a specific bidder/buyer and participant to the auction and may decide to make the conclusion of an agreement with the relevant bidder/buyer conditional, based on the information obtained and to ask for collateral such as a bank guarantee, a letter of credit or any other collateral.

3.5. Buyers have the option to conclude an insurance for the horse that they purchased with a third party. This insurance is not concluded by European Sport Horse Auction.

 

 

4. Auction horses; liability

4.1. The horses offered in the auction are identified by origin, sex, color and year of birth, as stated on the website www.esha.horse. 

4.2. The adult horses sold through the auction have found to be in good condition following a radiographic test conducted at least three months prior to the auction. A standard clinical examination (for sport horses) has been completed at the latest one week prior to the Aauction.

4.3. Veterinary findings can be provided upon the request of potential buyers prior to the auction and a more detailed explanation can be provided by the auction veterinarians Bart De Neve and/or Maarten Aarts, their deputies or (a) substitute(s) appointed by the ESHA organization.

4.4. European Sport Horse Auction has tried to only select healthy sport horses for the auction. Despite the precautions, European Sport Horse Auction  cannot ensure all horses to be auctioned are clinically and radio graphically healthy at the time of delivery. European Sport Horse Auction cannot be held liable by sellers for claims based on non-conformity of the horse to be auctioned (or any other claim based on this factual background), when it comes to the health of the horse, the performances of the horse and/or the use of the horse.

4.5. European Sport Horse Auction cannot be held liable for damages to persons or goods, which arise before, during or after the Auction, except for damages that result from intent or conscious recklessness of European Sport Horse Auction  and the persons in charge of the VZW.

 

4.6. European Sport Horse Auction has tried to compile the available information about the horses as accurately as possible. The information is aimed at giving the best possible impression of the quality of the horses, but without pretending to be complete. The organization is not responsible for the accuracy of the information on the website and in the auction catalog, on the auction site or during the auction. Information from the auctioneer goes above information on the website and/or in the auction catalog.

 

5. Release and transfer of risk and ownership

5.1. Immediately after a bid on a horse has been accepted, any risks related to the purchased horse shall be transferred to the buyer and any responsibility and liability, as well as all risk factors are transferred to the respective buyer. The buyer shall indemnify European Sport Horse Auction  and seller from any claims brought by third parties.

5.2. Ownership of the purchased horse passes to the buyer at the time of release as defined in Article 5.3. of these terms and conditions, but not before the buyer has settled the full purchase amount and any other amounts due to European Sport Horse Auction resulting from non-compliance.

5.3. The buyer is obliged to take possession of the purchased horse at the place and time as specified by European Sport Horse Auction/seller, within 5 days after the auction and upon presentation of a valid identity document, if requested by European Sport Horse Auction/seller. Delivery of the purchased horse takes place by means of its release. Release consists of collection/reception of the purchased horse by the buyer. Release may only take place after settlement of the purchase price in full and any other amount due by the buyer. If the buyer should refuse release or if he/she should fail to provide information or instructions required for the release, European Sport Horse Auction/seller shall remove the purchased horse and keep it in stables at the expense and risk of the buyer. The buyer shall then be obliged to compensate European Sport Horse Auction/seller for any additional costs incurred, including stabling costs in any event.

 

6. Shortcomings (including stable vices)

6.1. If a buyer finds that the horse purchased does not conform to the contract description after actual delivery, the buyer shall not be entitled to any recourse if the seller has not been informed thereof by registered letter within three weeks after the auction date (with a copy to European Sport Horse Auction ). 

6.2. The seller warrants, unless notified of such prior to the sale, that the horse purchased by the buyer does not suffer from any stable vices such as cribbing, systematic weaving or wood chewing for a period of 2 x 24 hours after actual delivery to the buyer.

6.3. If a veterinarian, registered as an inspection veterinarian for horses or a horse veterinarian should state in writing that one of the stable vices listed in Article 6.2. was established in his/ her expert opinion prior to the date of actual delivery, the buyer shall be entitled to terminate the purchase agreement with all resulting consequences. The buyer will, in that case, return the horse as quickly as possible to seller. Until the actual delivery of the horse, the buyer will behave as a good guardian over the horse. Seller will accept the horse and shall within 7 days after the delivery of the horse, pay back the auction price, excluding the commission charge to buyer. Seller is not liable for compensation of any further damages of the seller. European Sport Horse Auction  is not liable for any damages refraining from the termination of the purchase agreement. The termination of the purchase agreement does not affect the mediation agreement between European Sport Horse Auction  and buyer.

 

7. Disputes

7.1. All disputes have to be declared within 5 working days to the auction committee of the European Sport Horse Auction. 

7.2. If the seller or European Sport Horse Auction intends to file proceedings and if the buyer is considered to be a consumer, he/she shall be given the opportunity to announce its decision pertaining to Paragraph 7.1. in writing within a period of one month. In the event of an urgent matter (summary procedure), the seller (casu quo European Sport Horse Auction) may decide to shorten that period to five business days.