Algemene voorwaarden veulens en embryo's

Algemene voorwaarden 
Veulens (en embryo's + sperma)

(English version below - Engelse versie beneden)

1. Algemeen

1.1. European Sport Horse Auction (ESHA vzw) organiseert in haar functie van bemiddelaar tussen verkoper en koper de veiling European Sport Horse Auction. De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de veiling worden uitsluitend door ESHA bepaald. Dit betekent onder andere dat ESHA de gang van zaken voorafgaand aan, tijdens en na de veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, één of meer kavels niet te veilen of, een bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.

1.2. Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle tijdens de veiling gesloten koopovereenkomsten met betrekking tot via European Sport Horse Auction aangeboden veulens/embryo's, alsmede alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

1.3. Op de veiling en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing. Enkel de Nederlandstalige tekst is geldig.

1.4. Deze voorwaarden worden vóór aanvang van de veiling bekend gemaakt door plaatsing van deze voorwaarden in de veilingcatalogus of op de website van European Sport Horse Auction. Alle deelnemers aan de veiling accepteren via hun deelname de toepasselijkheid van de veilingvoorwaarden op de veiling en tijdens de veiling gesloten koopovereenkomsten.

 

2. Verkoop/Veiling

2.1. Tijdens de veiling zullen de door European Sport Horse Auction geselecteerde veulens aan de hand/vrij voorgesteld worden (100% online veiling via foto/video). European Sport Horse Auction is geen eigenaar van de geselecteerde veilingveulens/embryo's en heeft geen directe of indirecte belangen bij de veilingveulens/embryo's. De rol van European Sport Horse Auction is beperkt tot het bieden van een platform, waarop de potentiële kopers de mogelijkheid krijgen om veulens of embryo's te kopen direct van de eigenaars van de betreffende loten.

2.2. De veulens/embryo's zullen tijdens de veiling per opbod in Euro’s worden verkocht, tenzij anders aangegeven. De veilingmeester mag op eigen initiatief een biedstaffel vaststellen voordat het bieden op een bepaald veulen/embryo begint. Een potentiële bieder/koper zal aan zijn/haar bod worden gehouden, totdat een eventueel hoger bod volgt. Krijgt de koper de afslag door de veilingmeester toegewezen, dan is die betreffende koper verplicht het rekeningbedrag te voldoen zoals in artikel 3 is berekend. In geval van twijfel betreffende de geldigheid van een afslag, kan het laatste opbod weer aangenomen worden en zal het opbieden hervat worden. Het veilingcomité beslist bindend over eventuele geschillen die bij of tijdens het bieden ontstaan.

2.3. De koper dient na afslag de koopovereenkomst in te vullen en te ondertekenen voor de aankoop van het desbetreffende lot. Telefonische biedingen en online biedingen zijn direct bindend. Met de ondertekening van de koopovereenkomst of met het online plaatsen van een bod komt er een direct bindende betaalverplichting en een koopovereenkomst tot stand tussen koper en verkoper en een bemiddelingsovereenkomst tussen European Sport Horse Auction en koper en European Sport Horse Auction en verkoper.

 

3. Afrekening veilingbedrag en veilingkosten

3.1. Het door de koper te betalen bedrag wordt als volgt berekend/vastgesteld:

   Afslagprijs hoogste bod voor het veulen/embryo + BTW
[Het BTW-% wordt per veulen/embryo aangegeven in de catalogus]

   + vermeerderd met commissietoeslag van 10% van de afslagprijs + BTW
[21% BTW t.o.v. ESHA vzw België]

   = Te betalen bedrag
[De uiteindelijk aangerekende BTW is afhankelijk van het BTW-stelsel van de koper, verkoper/veulen/embryo en land van export (Zie ook punt 8.)]

   + in geval van embryo's wordt er bijkomend een waarborg gevraagd van 1500 € excl. BTW als in 5.4.1. of een kost van 1500 € excl. BTW als in 5.4.2.

Het door de koper betalen bedrag is per direct opeisbaar. Betaling geschiedt per bankoverschrijving. Verrekening van eventuele tegenvorderingen is uitgesloten.

3.2. Direct na afloop van de veiling dient de koper al zijn/haar verplichtingen te vervullen aan het veilingbureau. Betalingen dienen te gebeuren binnen de gestelde termijn van 5 dagen voor het totaal van alle biedingen en alle overige verschuldigde bedragen. Afhalingen dienen te gebeuren binnen 10 dagen na afloop van de Veiling volgens punt 5.3. Indien de koper hieraan niet voldoet, is European Sport Horse Auction gerechtigd de bieding niet te erkennen en ongeldig te verklaren en/of het gekochte lot toe te wijzen aan de een na hoogste bieder, dan wel het gekochte lot opnieuw te veilen, met toepasselijke vermelding van de rouwkoper. De koper is in deze gevallen van rechtswege in verzuim en is gehouden de daarvoor veroorzaakte schade aan European Sport Horse Auction te vergoeden, onverminderd de overige rechten van European Sport Horse Auction. De schade bestaat uit de commissietoeslag (10% + BTW) op de afslagprijs + het verschil tussen het door de koper geboden bedrag en het uiteindelijk gerealiseerde bedrag + het bedrag van een all-in inschrijfgeld (+ BTW) + de kosten vermeldt onder punt 5.3. Het schadebedrag is direct opeisbaar.

3.3. Het door de verkoper te betalen bedrag en de verkopersvoorwaarden worden in een aparte overeenkomst overeengekomen.

3.4. Het is European Sport Horse Auction toegestaan om informatie in te winnen omtrent de financiële gegoedheid van een betreffende bieder/koper en deelname aan de veiling door en het sluiten van een overeenkomst met de betreffende bieder/koper afhankelijk te stellen van het stellen van zekerheid voor de te betalen koopprijs door bankgarantie, letter of credit of een andere vorm van zekerheid.

3.5. Voor de koper bestaat de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten op het gekochte veulen/embryo bij een derde partij. Een dergelijke verzekering wordt niet door European Sport Horse Auction afgesloten.

 

4. Veilingveulens/embryo's; aansprakelijkheid

4.1. De aangeboden veulens/embryo's in de veiling zijn geïdentificeerd op afstamming, geslacht, kleur en (verwacht) geboortejaar, zoals deze deze op de website www.esha.horse zijn aangegeven.

4.2. De veulens/embryo's worden aangeboden en verkocht in de staat waarin ze zich op het moment van toewijzing bevinden. European Sport Horse Auction biedt door een bezichtiging voorafgaand aan de veiling de koper de mogelijkheid een eigen oordeel te vormen over het veulen. De koper dient waar redelijkerwijs nodig of gewenst, onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen.

4.3. European Sport Horse Auction selecteert een veulen op exterieur, beweging en afstamming. Een klinische of röntgenologische keuring heeft niet plaatsgevonden. Eveneens heeft geen onderzoek op de aanwezigheid van verboden stoffen plaatsgevonden. Indien er eventuele rapporten beschikbaar zouden zijn, worden deze ter informatie gepubliceerd.

4.4. European Sport Horse Auction tacht in vergelijking met artikel 6 enkel gezonde veulens aan te bieden op de veiling. Desondanks kan European Sport Horse Auction er niet voor instaan dat de geveilde veulens ook bij aflevering zowel klinisch als röntgenologisch gezond zijn. European Sport Horse Auction kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld door kopers voor vorderingen uit hoofde van non-conformiteit (of andere rechtsvorderingen die gebaseerd zijn op deze feitelijke grondslag) met betrekking tot de gezondheidstoestand, de prestaties en/of gebruiksdoeleinden van de te veilen veulens.
Voor embryo's is er geen enkele garantie qua gezondheid/ontwikkeling/geboorte.

4.5. European Sport Horse Auction heeft getracht de beschikbare informatie over de veulens/embryo's zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen. De informatie is erop gericht een zo goed mogelijke indruk te geven van de kwaliteit van de veulens/embryo's, echter zonder de pretentie volledig te zijn. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de accuraatheid van de informatie op de website en in de veilingcatalogus, op het veilingterrein of tijdens de veiling. Informatie van de veilingmeester gaat boven informatie op de website en/of in de veilingcatalogus.

4.6. European Sport Horse Auction is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken, ontstaan voorafgaand aan, ten tijde van en/of na de Veiling, behoudens indien deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van European Sport Horse Auction en daaronder begrepen personen die met leiding van deze VZW zijn belast.

 

5. Afgifte, risico- en eigendomsoverdracht

A. Veulens (en sperma)

5.1. Direct na de gunning van een lot gaat het risico met betrekking tot het gekochte lot over op de koper en zijn alle verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, alsmede alle risicofactoren, overgedragen aan de betreffende koper. De koper zal European Sport Horse Auction en verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake.

5.2. De eigendom van het verkochte lot gaat op de koper over op het moment van afname als bedoeld in artikel 5.3. van deze voorwaarden, doch niet eerder dan nadat de koper alle volledige koopsommen en schulden en eventuele op grond van niet-nakoming verschuldigde bedragen aan European Sport Horse Auction zal hebben voldaan.

5.3. De koper is verplicht het gekochte paard/pony/lot af te halen op de door European Sport Horse Auction/verkoper vastgestelde plaats en tijd en bij gebreke daarvan binnen 10 dagen na afloop van de Veiling.  De kosten voor het transport en eventueel bijbehorende kosten zoals o.a. gezondheidscertificaten, Traces, bloedtesten, quarantaine, (import)taksen of belastingen vallen ten laste van de koper. Indien European Sport Horse Auction/verkoper daarom verzoekt gebeurt dit op vertoon van een deugdelijk legitimatiebewijs. De levering van het gekochte lot vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het door de koper ophalen/ontvangen van het gekochte lot. De afname kan pas eerst plaatsvinden nadat alle volledige koopsommen voor het totaal van alle biedingen en alle overige verschuldigde bedragen door de koper zijn voldaan. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met de betaling of het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname, zal het verkochte lot door European Sport Horse Auction/verkoper worden weggehaald en worden gestald voor rekening en risico van de koper en wordt daarna verwezen naar punt 3.2. De koper is in deze gevallen verplicht alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de stallingskosten, aan European Sport Horse Auction en/of verkoper te vergoeden.

B. Embryo's

5.4.1. Embryo in draagmoeder of natuurlijke moeder wordt gestald bij de koper:

De merrie die het aan de koper verkochte embryo draagt, wordt gestald bij de koper of in opdracht van de koper, maar blijft eigendom van de verkoper en wordt, na voorafgaandelijke verwittiging, uiterlijk 6 maanden na de geboorte van het veulen door de koper teruggebracht aan de verkoper, in goede gezondheid, ontwormd en gevaccineerd. Er wordt een waarborg op de rekening van ESHA vzw gevraagd (t.w.v. 2000 euro excl. BTW of opgegeven waarde, niet inbegrepen in de hamerprijs) aan de koper voor het gebruik van de merrie. Deze waarborg wordt terugbetaald aan de koper wanneer de merrie in goede staat wordt teruggebracht aan de verkoper.
Tot op minimum de 60ste dag dracht of op de datum van verkoop, wanneer deze de 60 dagen dracht overschrijdt, draagt de verkoper de volledige verantwoordelijkheid voor de dragende merrie en haar ongeboren veulen. De verkoper is niet meer verantwoordelijke voor de gezondheid van de merrie en haar ongeboren veulen na de verkoop van het embryo. De koper zal voor de merrie zorgdragen zoals een goede huisvader (bonus pater familias). Nadat de draagmerrie in goede staat wordt teruggebracht aan de verkoper, is de verkoper terug de verantwoordelijke voor de gezondheid van de merrie.

5.4.2. Embryo in natuurlijke moeder of draagmoeder blijft gestald bij de verkoper:

De merrie die het aan de koper verkochte embryo draagt, blijft in eigendom en stalling van de verkoper. Er wordt een kost aangerekend (t.w.v. 2000 euro excl. BTW of werkelijke kost, niet inbegrepen in de hamerprijs) aan de koper voor het verzorgen van het veulen tot en met de afname door de koper na het afspenen. Deze kost wordt uitbetaald aan de verkoper volgens overeenkomst of wanneer het veulen in goede staat wordt overgedragen aan de koper. Tot op minimum de 60ste dag dracht of op de datum van verkoop, wanneer deze de 60 dagen dracht overschrijdt, draagt de verkoper de volledige verantwoordelijkheid voor de dragende merrie en haar ongeboren veulen. De verkoper blijft verantwoordelijke voor de gezondheid van de merrie na de verkoop van het embryo. De verkoper is niet meer verantwoordelijke voor de gezondheid van het ongeboren veulen na de verkoop van het embryo. De verkoper zal voor het embryo en vervolgens het veulen zorgdragen als een goede huisvader (bonus pater familias).

5.5. De eigendomsoverdracht van het embryo vindt plaats door het ter beschikking stellen van het embryo in de merrie, doch niet eerder dan nadat de koper alle volledige koopsommen en schulden en eventuele op grond van niet-nakoming verschuldigde bedragen aan European Sport Horse Auction zal hebben voldaan.

5.6. Het veulen geboren uit het verkocht embryo draagt in zijn of haar naam telkens het suffix van de stal van de verkoper tenzij anders overeengekomen tussen de verkoper en de koper.

 

6. Tekortkomingen (waaronder stalondeugden)

6.1. Indien een koper van oordeel is dat het gekochte veulen na feitelijke levering niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan de koper hierop geen beroep meer doen indien hij niet binnen drie weken na veilingdatum de verkoper (met kopie aan European Sport Horse Auction) daarvan op de hoogte heeft gesteld per aangetekende brief.

6.2. Door het aanbieden van het veulen ter veiling, verklaart de verkoper dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn die het veulen ongeschikt maken voor een normaal gebruik als veulen.
Verkoper staat er verder voor in dat het veulen niet onder invloed is van verboden stoffen als voorkomend op de meest recente lijst van verboden stoffen van de Fédération Equestre Internationale (FEI).
Verkoper staat ervoor in dat het door de koper gekochte veulen, tenzij voorafgaand aan de verkoop meegedeeld, niet lijdt aan de stalgebreken zoals luchtzuigen, systematisch weven of kribbebijten gedurende een periode van 2 x 24 uur na feitelijke aflevering aan de koper.

6.3. Indien een dierenarts, geregistreerd als keuringsdierenarts voor paarden of paardendierenarts, schriftelijk meedeelt dat één van de in artikel 6.2. genoemde stalgebreken naar zijn deskundig oordeel bestond vóór de datum feitelijke aflevering, heeft de koper het recht de verkoopovereenkomst te ontbinden. Koper zal in dat geval het gekochte veulen zo snel mogelijk retourneren aan verkoper. Tot het moment van aflevering zal koper als goed bewaarder zorg dragen voor het veulen. Verkoper zal het veulen aanvaarden en binnen 7 dagen na teruglevering van het veulen de koopprijs exclusief commissietoeslag terugbetalen. Verkoper is niet aansprakelijk voor het vergoeden van verdere schade aan de zijde van de koper. European Sport Horse Auction is niet aansprakelijk voor enige schade uit hoofde van de ontbinding. De ontbinding van de koopovereenkomst tast de rechtsgeldigheid van de bemiddelingsovereenkomst tussen European Sport Horse Auction en koper en European Sport Horse Auction en verkoper niet aan.

 

7. Geschillen

7.1. Alle geschillen moeten binnen de 5 werkdagen schriftelijk gemeld worden aan het veilingcomité van European Sport Horse Auction.

7.2. Indien de verkoper of European Sport Horse Auction een procedure aanhangig wil maken, zal zij indien de koper consument is, hem/haar gedurende een maand in de gelegenheid stellen schriftelijk zijn/haar keuze als bedoeld in artikel 7.1. hiervoor, kenbaar te maken. In geval van een spoedeisend belang (kort geding) kan de verkoper (casu quo European Sport Horse Auction) de termijn bekorten tot vijf werkdagen.

7.3. In geval van een geschil tussen de partijen zullen zij zich inspannen om dit geschil minnelijk op te lossen. Mocht één van de partijen van mening zijn dat er geen oplossing is bereikt, dan is bij uitsluiting de rechtbank aangeduid door ESHA bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten tussen ESHA en andere partijen.

 

8. Overige

8.1. Na de aankoop stuurt ESHA een betaalverzoek naar de koper met alle bedragen en bankgegevens. Na ontvangst van alle volledige betalingen op rekening van ESHA, wisselt ESHA de contactgegevens van de koper en de verkoper en vice versa uit om de overdracht van de veulens/embryo's/dragende merries, paspoorten en facturen of private koopovereenkomsten af te spreken.

8.2. Bankoverschrijvingen kunnen enige tijd duren. Laat het transport pas regelen na bevestiging van betaling door ESHA vzw. Er mogen geen veulens/paspoorten/embryo's/dragende merries worden overgedragen aan de koper of transporteur of andere derde partijen voordat ESHA schriftelijk heeft bevestigd dat de volledige betalingen zijn geverifieerd op de account van ESHA. (niet op basis van schermafbeeldingen of betalingsoverzichten).

8.3. Export in EU - Intracommunautaire levering. Kopers dienen het juiste btw-nummer en ondertekende document "Vervoersverklaring" naar ESHA te sturen.

8.4. Export buiten EU: De toepasselijke btw dient vooraf te worden betaald of als een deposito en deze wordt terugbetaald nadat de koper het officiële douanedocument van de export bezorgt binnen 6 weken na betaaldatum. Na 6 weken dient de BTW door de koper zelf te worden teruggevorderd in het land van bestemming.

 

General terms and conditions
Foals (and embryo's + semen)

In the event of discrepancies between the Dutch text of these terms and conditions and translations thereof, the Dutch text shall prevail.

1. General

1.1. European Sport Horse Auction (ESHA vzw) organizes in its function as an intermediary between sellers and buyers the auction European Sport Horse Auction. The organization, preparation and execution of the auction are exclusively determined by ESHA. This means, among other things, that ESHA determines the course of business prior to, during and after the auction and has the authority not to auction one or more lots or to refuse to acknowledge a bid and declare it invalid and to suspend, resume the auction, to extend or cancel and/or to take other measures it deems necessary.

1.2. These auction terms and conditions are applicable to all sales agreements concluded during the auction related to the foals/embryos offered via European Sport Horse Auction, as well as any agreements resulting from that. 

1.3. This agreement - and the agreements which derive thereof - are governed by Belgian law. Only the Dutch text will be binding.

1.4. These terms and conditions are announced prior to the start of the auction by including them in the auction catalogue or placing them on the website of European Sport Horse Auction. All participants of the auction will, by participating in the auction, agree upon these terms and conditions being applicable during the auction and any agreement resulting from the auction. 

 

2. Sale/Auction 

2.1. During the Auction, the foals selected by European Sport Horse Auction will be presented in-hand/loose (100% online auction via photo/video). European Sport Horse Auction is not the owner of any of the selected foals/embryos and has no direct or indirect interest in the selected foals/embryos. European Sport Horse Auction will only offer a platform for potential buyers to buy show jumping or dressage foals or embryos directly from the owners of the concerned lots.

2.2. The foals/embryos will be sold during the auction by bidding in the Euro currency, unless otherwise stated. The auctioneer may determine another bid increment before starting the bidding process on a specific foal/embryo. Potential bidders/buyers will be held to their bids until a higher bid has been received. If the auctioneer awards a bid to a buyer, the relevant buyer is obliged to pay the amount due as defined in Article 3. In case of doubt concerning the validity of a bid, the previous bid can be accepted again, after which bidding can resume. In the event of any disputes arising with or during the bidding process, the decision of the auction committee shall be binding. 

2.3. The buyer will, directly after the hammer falls, fill out and sign the purchase agreement for the sale of the specific horse. Telephone bids and online bids are directly binding. By signing the purchase agreement or by placing a bid online, a payment obligation and both a binding purchase agreement between buyer and seller and a mediation agreement between European Sport Horse Auction and buyer and European Sport Horse Auction and seller will be realized.

 

3. Settlement of auction amounts and expenses

3.1. The amount due by the buyer shall be calculated as follows:

   Auction hammer price highest bid for the foal + VAT
[The VAT% is indicated per foal in the catalogue]

    + Plus commission fee of 10% on the hammer price + VAT
[21% VAT to ESHA vzw Belgium]

    = Amount to be paid
[The final VAT charged depends on the VAT system of the buyer, seller/foal and country of export (see also point 8.)]   

   + in the case of embryos, an additional guarantee is required of € 1500 excl. VAT as in 5.4.1. or a cost of € 1500 excl. VAT as in 5.4.2.

The amount payable by the buyer shall become payable immediately. Payment is to be made by bank transfer. Settlement of any counter-claims is excluded. 

3.2. Immediately after completion of the auction, the buyer is obliged to fulfill all his/her obligations to the auction office. Payments must be made within the stipulated period of 5 days for the total of all bids and all other amounts due. Collections have to be done within 10 days after the end of the Auction in accordance with point 5.3. If a buyer should fail to comply with this obligation, European Sport Horse Auction shall be entitled not to recognize the offer and to declare the bidding invalidate, after which the lot can be allocated to the second highest bidder and/or alternatively the lot can be made available for auction again, with the appropriate mentioning of the frivolous bidder. The buyer shall in these events be considered to be in legal default and shall be liable to compensate European Sport Horse Auction for any damage incurred, without prejudice to any other rights that European Sport Horse Auction may have. These damages consist out of the commission fee (10% + VAT) on the highest bid + the difference between the amount of the original bid and the ultimately realized amount +  the amount of an all-in registration fee (+ VAT) + the costs mentioned under point 5.3. The amount of damages is directly claimable.

3.3. The amount due by the seller and the seller conditions shall be agreed upon in a separate agreement.

3.4. European Sport Horse Auction is entitled to gather information on the financial situation of a specific bidder/buyer and participant to the auction and may decide to make the conclusion of an agreement with the relevant bidder/buyer conditional, based on the information obtained and to ask for collateral such as a bank guarantee, a letter of credit or any other collateral.

3.5. Buyers have the option to conclude an insurance for the foal/embryo that they purchased with a third party. This insurance is not concluded by European Sport Horse Auction.

 

4. Auction foals/embryos; liability

4.1. The foals/embryos offered in the auction are identified by origin, sex, color and (expected) year of birth, as stated on the website www.esha.horse.

4.2. The foals/embryo are offered and sold in the state at which they are at the time of allocation. European Sport Horse Auction offers the buyer the opportunity to make a judgment on the foal through a visit prior to the auction. The buyer should, where reasonably necessary or desired, call for independent expert advice.

4.3. European Sport Horse Auction select foal conformation, movement and descent. A clinical or X-ray examination has not taken place. Similarly, there has been no investigation into the presence of prohibited substances. If any reports are available, they will be published for informational purposes.

4.4. European Sport Horse Auction tries in comparison to article 6 to only offer healthy foals for the auction. Despite that, European Sport Horse Auction cannot ensure all foals to be auctioned are clinically and radio graphically healthy at the time of delivery. European Sport Horse Auction cannot be held liable by buyers for claims based on non-conformity of the foals to be auctioned (or any other claim based on this factual background), when it comes to the health, the performances and/or the use of the foals. 
For embryos there is no guarantee whatsoever in terms of health/development/birth.

4.5. European Sport Horse Auction has tried to compile the available information about the foals/embryos as accurately as possible. The information is aimed at giving the best possible impression of the quality of the foals/embryos, but without pretending to be complete. The organization is not responsible for the accuracy of the information on the website and in the auction catalog, on the auction site or during the auction. Information from the auctioneer goes above information on the website and/or in the auction catalog.

4.6. European Sport Horse Auction cannot be held liable for damages to persons or goods, which arise before, during or after the Auction, except for damages that result from intent or conscious recklessness of European Sport Horse Auction and the persons in charge of the VZW.

 

5. Release and transfer of risk and ownership

A. Foals (and semen)

5.1. Immediately after a bid on a lot has been accepted, any risks related to the purchased lot shall be transferred to the buyer and any responsibility and liability, as well as all risk factors are transferred to the respective buyer. The buyer shall indemnify European Sport Horse Auction and seller from any claims brought by third parties.

5.2. Ownership of the purchased lot passes to the buyer at the time of release as defined in Article 5.3. of these terms and conditions, but not before the buyer has settled all full purchase amounts and debts and any other amounts due to European Sport Horse Auction resulting from non-compliance.

5.3. The buyer is obliged to take possession of the purchased horse/pony/lot at the place and time as specified by European Sport Horse Auction/seller, and in the absence thereof within 10 days after the end of the Auction. The costs for transport and possible associated costs such as health certificates, Traces, blood tests, quarantine, (import) duties or taxes are at the expense of the buyer. If requested by European Sport Horse Auction/seller, it will be done upon presentation of a valid identity document. Delivery of the purchased lot takes place by means of its collection. Collection consists of pick up/reception of the purchased lot by the buyer. Collection may only take place after settlement of all purchase prices in full and all other amounts due by the buyer. If the buyer should refuse release or if he/she should fail to provide information or instructions required for the release, European Sport Horse Auction/seller shall remove the purchased lot and keep it in stables at the expense and risk of the buyer and then reference is made to point 3.2. In these cases, the buyer is obliged to compensate all additional costs, including in any case the stabling costs, to European Sport Horse Auction and/or the seller.

B. Embryos

5.4.1. Embryo in surrogate mother or natural mother is stabled at the buyer:

The mare that carries the embryo sold to the buyer is stabled at the buyer or on behalf of the buyer, but remains the property of the seller and is returned by the buyer to the seller no later than 6 months after the birth of the foal in good health, dewormed and vaccinated. A deposit on the account of ESHA is requested (i.e. 2000 euros excl. VAT or specified amount, not included in the hammer price) to the buyer for the use of the mare. This deposit is refunded to the buyer when the mare is returned to the seller in good condition.
The seller bears full responsibility for the carrying mare and her unborn foal until at least the 60th day of gestation or on the date of sale, when this exceeds the 60 days of gestation. The seller is no longer responsible for the health of the mare and her unborn foal after the embryo has been sold. The buyer will look after the mare like a good family father (bonus pater familias). After the surrogate mare is returned to the seller in good condition, the seller is again responsible for the mare's health.

5.4.2. Embryo in natural mother or surrogate mother remains stabled at the seller:

The mare who carries the embryo sold to the buyer remains in the ownership and stables of the seller. A fee (i.e. 2000 euros excl. VAT or actual cost, not included in the hammer price) is charged to the buyer for taking care of the foal up until the transfer to the buyer after weaning. This cost is paid to the seller according to agreement or when the foal is transferred to the buyer in good condition. The seller bears full responsibility for the carrying mare and her unborn foal until at least the 60th day of gestation or on the date of sale, when this exceeds the 60 days of gestation. The seller remains responsible for the health of the mare after the sale of the embryo. The seller is no longer responsible for the health of the unborn foal after the embryo has been sold. The seller will take care of the embryo and then the foal as a good family father (bonus pater familias).

5.5. The transfer of ownership of the embryo takes place by making the embryo available in the mare, but not before the buyer will have paid all full purchase prices and debts and any amounts owed on the basis of non-compliance to European Sport Horse Auction.

5.6. The foal born out of the sold always bears the suffix of the seller's stable in his or her name unless otherwise agreed between the seller and the buyer.

 

6. Shortcomings (including stable vices)

6.1. If a buyer finds that the foal purchased does not conform to the contract description after actual delivery, the buyer shall not be entitled to any recourse if the seller has not been informed thereof by registered letter within three weeks after the auction date (with a copy to European Sport Horse Auction ). 

6.2. By offering the foal for auction, the seller declares that no facts or circumstances are known that render the foal unsuitable for normal use as a foal.
The seller further ensures that the foal is not affected by prohibited substances as found on the most recent list of prohibited substances of the Fédération Equestre Internationale (FEI).
The seller warrants, unless notified of such prior to the sale, that the foal purchased by the buyer does not suffer from any stable vices such as cribbing, systematic weaving or wood chewing for a period of 2 x 24 hours after actual delivery to the buyer.

6.3. If a veterinarian, registered as an inspection veterinarian for horses or a horse veterinarian should state in writing that one of the stable vices listed in Article 6.2. was established in his/ her expert opinion prior to the date of actual delivery, the buyer shall be entitled to terminate the purchase agreement with all resulting consequences. The buyer will, in that case, return the horse as quickly as possible to seller. Until the actual delivery of the horse, the buyer will behave as a good guardian over the horse. Seller will accept the horse and shall within 7 days after the delivery of the horse, pay back the auction price, excluding the commission charge to buyer. Seller is not liable for compensation of any further damages of the seller. European Sport Horse Auction  is not liable for any damages refraining from the termination of the purchase agreement. The termination of the purchase agreement does not affect the mediation agreement between European Sport Horse Auction and buyer and European Sport Horse Auction and seller.

 

7. Disputes

7.1. All disputes have to be declared in writing within 5 working days to the auction committee of the European Sport Horse Auction. 

7.2. If the seller or European Sport Horse Auction intends to file proceedings and if the buyer is considered to be a consumer, he/she shall be given the opportunity to announce its decision pertaining to Paragraph 7.1. in writing within a period of one month. In the event of an urgent matter (summary procedure), the seller (casu quo European Sport Horse Auction) may decide to shorten that period to five business days.

7.3. In the event of a dispute between the parties, they will endeavor to resolve this dispute amicably. If one of the parties is of the opinion that no solution has been reached, then the court designated by ESHA has exclusive jurisdiction. Belgian law applies to the agreements between ESHA and other parties.

 

8. Other

8.1. After the purchase, ESHA sends a payment request to the buyer with all amounts and bank details. After receiving all full payments on ESHA's account, ESHA will exchange the contact details of the buyer and seller and vice versa to arrange the transfer of the foals/embryos/carrying mares, passports and invoices or private sales agreements.

8.2. Bank transfers may take some time. Have the transport only arranged after confirmation of payment by ESHA vzw. No foals/passports/embryos/carrying mares may be transferred to the buyer or transporter or other third parties until ESHA has confirmed in writing that the full payments have been verified on ESHA's account. (not based on screen shots or payment statements).

8.3. Export in EU - Intra-Community delivery. Buyers have to send the correct VAT number and signed "Statement of transportation of goods" document to ESHA.

8.4. Export outside the EU: The applicable VAT has to be paid in advance or as a deposit and this will be refunded after the buyer delivers the official customs document of the export within 6 weeks after the payment date. After 6 weeks, the VAT has to be reclaimed by the buyer in the country of destination.